background image
jarnboas-logga

Järnboåsbygden AB

Bygdens eget bolag som främjar servicen

Vid en konstituerande stämma den 10 april 2011 bildades Järnboåsbygden AB som därefter registrerades hos Bolagsverket. Bolagets uppgift är att “främja service för invånarna i Järnboås med omnejd, ge stöd till bygdens utveckling samt därmed förenlig verksamhet. Initialt avser bolaget att upprätta en servicepunkt med livsmedelsbutik i en ledig del av Järnboås skola”. Läs mer om bolagets verksamhet i inriktnings- och utvecklingsplanen som styrelsen antagit: Inriktnings o utvecklingsplan 110117 Klicka på länken för att läsa mer om Järnboås Servicepunkt.

Aktieägarna får fortlöpande information från styrelsen och kallelser till bolagsstämmor. Exempel på information från bolaget:

Andra årsstämman - 26 maj 2013

Anförande av VD Jan Forslund, VD, berättade sedan om hur styrelsen arbetat under året. Ett år då man lärt mycket och kunnat samla på sig en viss erfarenhet. Bland annat har man fått revidera den tidigare lagda budget som visat sig ligga för högt. Resultatet per 30/4 2013 visar dock ett glädjande plus och man känner att maj månad kommer att lyfta ytterligare. Jan bad också stämman att sprida fördelarna med en butik i bygden för att kunna öka volymerna ytterligare från idag budgeterade 2,4 miljoner till 3 miljoner kronor. Med det antal innevånare vi har bör detta i praktiken vara fullt möjligt. Han upplyste också om butiksrådets arbete, apoteksservicen och att ett litet café öppnats i butiken. Även Bymacken, berättade Jan, anses ha potential att öka sin omsättning från dagens 16-20 000 liter/månad till önskade 30 000 liter/månad. Jolanda Kramer, Johanna Emming och Nisse och Lena Johansson tackades med varsin stor blombukett för det fantastiska arbete de lagt ned i butiken varje vecka, helt på ideell basis. I styrelsen ingår efter årsstämman: Bengt Evaldsson (ordförande) Hans Karlsson Gunne Larsson Björn Torstensson Maria Björklund Hans Kinnefors Valberedningen består av Gunne Larsson, Erik Ståhl och Monika Andersson. Tre frågor från aktieägarna hade inkommit vilka Bengt Evaldsson redogjorde för. Hur blir man aktieägare? I dagsläget finns egentligen endast ett alternativ, att en nuvarande aktieägare överlåter/säljer av sitt aktieinnehav, vilket är fullt möjligt. För att undersöka intresset kring aktieköp beslutades att en intresselista kommer att finnas i butiken samt på hemsidan. Maila intresse till info@jarnboas.se Är intresset tillräckligt stort så kan även en nyemission vara möjlig då bolaget på så sätt skulle kunna få in nytt kapital i bolaget för fortsatt utveckling. Kan man lämna in burkar och PET-flaskor för pantning? Visst kan man det, men utrymmet för att förvara detta är idag minimalt. Frågeställaren lämnade också ett förslag till att man skulle kunna ha pant-automater med en ”skänk en gåva”-knapp där gåvan skulle gå till Järnboåsbygden AB för stöd och utveckling av bolaget. Kan man klippa ned häcken mot vägen? Med denna fråga påtalar frågeställaren trafikfaran med skymd sikt vid utfart från parkeringen. Styrelsen och VD tar med denna fråga till fastighetsägaren.

Första årsstämman - 13 maj 2012

Kallelse: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I JÄRNBOÅSBYGDEN AB (2) Nulägesrapport: Nulägesrapport för Järnboåsbygden AB

Årsstämma beslöt om nyemission och by-mack

Årsstämma i Järnboåsbygden AB avhölls i söndags (13 maj 2012) och var relativt välbesökt. Totalt var 30-talet aktieägare närvarande, vilka representerade knappt 37 procent av antalet aktier i bolaget. Stämman godkände räkenskaperna för bolaget och gav styrelsen och VD ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. VD, Jan Forslund, informerade om verksamheten varvid vi nu kan konstatera att Servicebutiken håller på att ta form. Fungerar allt så kommer butiken att öppna den 1 augusti med Willeke van Nikkelen – Kuijper som föreståndare, anställd av bolaget. Jan berättade att han gärna tog emot hjälp i samband med att butikslokalen i början av juli ska inredas. Förutom själva butiken planeras också en caféhörna som eventuellt också är på plats samtidigt. Vidare undersöks möjligheterna att addera t ex Apoteksservice, hemkörning av varor till personer som har svårt att ta sig till affären. Lokalt producerade varor kommer också att säljas i butiken. Servicepunkten bygger på Axfoods koncept ”Handlar´n ” och arbetsnamnet för vår butik är ”Järnboås servicepunkt”. Stämman beslöt sedan att omvälja tidigare styrelse bestående av; Bengt Evaldsson, Therese Blidgren (tidigare suppleant i styrelsen), Hans Karlsson, Gunne Larsson, Björn Torstensson och Christina Unge. Styrelsen avser att även för det kommande året utse Jan Forslund till VD i bolaget. Ordföranden, Bengt Evaldsson, informerade därefter om en tänkt etablering och investering i en s.k. ”By-mack, vilken är tänkt att placeras mitt emot det gamla vattentornet på fastigheten där sågen tidigare var belägen. Infart kommer att ske från vägen till Finnshyttan. Preliminär utsättning av mackens placering har skett och överenskommelse har träffats med fastighetsägaren att få arrendera berörd mark. Vidare har utvecklingsbidrag erhållits från länsstyrelsen för 50 procent av beräknad investering om 750.000 kr. Styrelsens bedömning är att investeringen är så intressant och lönsam att den bör genomföras. Stämman beslöt att ställa sig bakom styrelsens förslag att gå vidare och etablera en bymack enligt presenterat förslag. Årsstämman beslöt att ge styrelsen fullmakt att genomföra en nyemission i bolaget med syfte att bolaget ska kunna genomföra såväl butiksinvesteringen som planerad investering i Bymacken snarast och i huvudsak parallellt. Nyemissionen syftar till att ge bolaget riskkapital och reducera behovet av upptagning av lån för finansiering av dessa investeringar. Alla är välkomna att teckna sig för aktier i samband med denna nyemission och särskilt de i bygden som inte redan är aktieägare Järnboåsbygden AB. Stämman avslutades och styrelsen gavs en eloge för nedlagt arbete under det gångna året. Järnboås 13 maj 2012 Jan Forslund och Bengt Evaldsson, 13 maj 2012

Många nya aktieägare i Järnboåsbygden

Järnboåsbygden AB fick många nya aktieägare i samband med sin nyemission. Fram till och med 22 juni 2012 tecknades 370 aktier av 104 personer. Eftersom många av de som tecknade sig var nya aktieägare innebär det att bolaget nu har över 200 aktieägare. Nyemissionen innebär att bolaget fått den finansiella styrka som krävs för att kunna fortsätta arbeta med Servicepunkten och Bymack parallellt. Det var i samband med årsstämman 13 maj 2012 som bolaget beslöt att bjuda in till teckning av nya aktier. Inbjudan lades ut på Järnboås hemsida och som brev i bygdens postlådor. Många som missat att teckna aktier under våren 2011 då Järnboåsbygden AB bildades, fick nu en chans att teckna sig för aktier i bolaget och på så sätt kunna vara med och påverka utvecklingen som delägare i bygdens eget aktiebolag med uppdrag att främja servicen för invånarna och stödja bygdens utveckling. Arbetet med att färdigställa en del av Järnboås skola där servicepunkten ska inrymmas fortlöper enligt plan och styrelsen räknar med att butiken ska kunna öppna den 1 augusti. Invigning planeras till lördagen den 4 augusti kl 10. Huvudleverantör av varor kommer att vara Axfood och deras koncept ”Handlar´nFinansieringen klar, väntar på bygglov Butikslokalen är helt klar invändigt. Telefoninstallationen är klar*. Fasaden är nymålad och asfaltering pågår. De första inventarierna har redan kommit och fler leveranser anländer den närmaste tiden. Det totala aktiekapitalet uppgår nu till 100 000 kronor (1000 aktier) och det totala riskkapitalet uppgår till en halv miljon kronor. Finansieringen är i och med detta tryggad med hjälp av det egna kapitalet, lån från Almi och Bergslagens Sparbank samt inte minst stödet från Länsstyrelsen. När det gäller bymacken väntar styrelsen på bygglovet och kan inte göra något ytterligare innan detta är klart. *Numret till servicepunkten blir 600 02. Järnboås hemsida 3 juli 2012

Rapport från Järnboåsbygden AB, 17 september 2012:

Vi har nu haft Järnboås Servicepunkt i drift i drygt en månad. Starten var minst sagt turbulent och näst intill kaosartad men vi har rett ut det mesta. I början hade vi för låg kyl kapacitet, ej anpassat utbud av mjölk och grönsaker samt alltför varmt i butiken. Mycket har också varit positivt redan från början såsom

  • Att vi har en fantastiskt, serviceinriktad och trevlig föreståndare, Willeke
  • Att flertalet kunder tycker att sortimentet är förvånade brett och bra
  • Att våra kunder har tålamod med att det tar tid att etablera en butik med bra sortiment
  • Att glassförsäljningen i augusti slog alla våra förväntningar

Åtgärder som genomförts för att förbättra service och utbud

  • Antalet kylar har utökats vilket bland annat möjliggör större utbud av mejerivaror
  • Många kunders önskemål om ekologiskt sortiment har tillmötesgåtts
  • Klimatanläggning har installerats vilket ger en anpassad och bättre temperatur i butiken till gagn för både varor, kunder och personal
  • Försäljning av dagstidningar
  • Genomgång av sortiment för fortsatt anpassning till våra kunder

Produktråd - för att det är viktigt att ni alla känner att det är Er butik! Förmågan att möta upp efterfrågan från fler kunder är nu betydligt bättre. För att ge förslag till anpassningar och optimera sortimentet till vad vi järnboåsare främst önskar har Järnboåsbygden AB beslutat att bilda ett produktråd under Björn Torstensson ledning. De flesta har säkert åsikter/önskemål om produkter, kvalitet eller annat som har med Servicepunkten att göra och det är väldigt viktigt att vi får ta del av dessa. Ni är därför varmt välkomna att prata med Willeke i butiken eller på tel. 600 02. Alternativt att ringa till Jan på 602 05 eller Björn på 601 00. Det är oerhört viktigt att Ni alla känner att det är Er butik!

Apoteksservice och Bake-off på gång

En dialog pågår med apoteket i Nora för att Servicepunkten ska kunna bli apoteksombud. Tidigare fick vi uppfattningen att detta skulle vara en relativt enkel procedur, men nya frågor har dykt upp och just nu pågår en dialog mellan Läkemedelsverket och apoteket i Nora för att försöka räta ut dessa. Under oktober planerar vi att starta upp vårt café och även komma igång med att baka bröd i butiken. Både matbröd och kaffebröd, s.k. Bake-off.

By-macken kan vara igång i november

Från vårt projekt By-mack kan vi meddela att bygglov nu äntligen har beviljats och att aktiviteterna nu har startats upp för fullt. Går allt enligt plan kommer de första att kunna tanka sina fordon på vår egen mack i november. Bästa bygdehälsningar till Er alla ! Jan Forslund, vd Järnboåsbygden AB

Styrelsens ledamöter 2012

Ordförande : Bengt Evaldsson tel: 070 51 16 993 bengt.g.evaldsson@telia.com Ledamöter: Christina Unge tel: 0587- 60351 rockesholm@telia.com Hans Karlsson tel: 0587- 60006 hans.karlsson@lindesby.se Gunne Larsson tel: 0587- 60079 golagarden@hotmail.com Björn Torstensson tel: 0587- 60100 bjorn_torstensson@hotmail.com Therese Blidgren tel: 0587- 60193 Therese.Blidgren@edsbynshyvleri.se VD för bolaget är Jan Forslund tel: 0587 – 60205, 070 59 13 174 Bolagsordning antogs vid möte 2010.12.28 och kan beställas från styrelsen. Antalet aktier uppgår till 630. Dessa motsvarar 63 000 kr i aktiekapital och 315 000 kr i totalt eget riskkapital.