background image
jarnboas-logga

Klacka-Lerberg

Klacka-Lerbergs Gruvpark: Järnmalmsbrytningen i Klacka-Lerberg finns omnämnd redan på 1300-talet fram till 1932. De många gruvhålen i trakten vittnar om ett långt förflutet inom bergshanteringen.

Minnena från denna tid utgörs framför allt av den trollska gruvparken. Gruvparken blev med tiden traktens nöjescentrum och anlades som folkpark på 1860-talet. Här finns bråddjupa gruvhål med tvärbranta väggar och längst ned en kolsvart vattenyta.

Området ger prov på olika metoder att bryta malmen, från de äldsta med eldens hjälp till den fortfarande moderna dynamiten. Klacka-Lerbergs gruvområde består av lämningarna efter en lång tids gruvdrift. SFasjon by nighttora mängder järnmalm har hämtats ur berget, fraktats till närliggande hyttor och förvandlats till järn.

I gruvparken finns idag ett 30-tal olika gruvhål, ett 10-tal olika skärpningar (mindre provbrytningar), 8 malmtorg samt ett antal skrotstenshögar.

Flera av malmtorgen har fortfarande kvar flera malmhopar, något som är ganska ovanligt i många liknande miljöer. Det största gruvhålet, Stora Klackagruvan bestod tidigare av fem mindre gruvhål, vars väggar rasat samman och bildat ett stort gruvhål.

Klacka-Lerbergs gruvpark utgör ett område av riksintresse för kulturmiljövården. Gruvparken är en fast fornlämning och skyddas av kulturminneslagen.Vid gruvparken finns malmtorg, gruvhål och en utsiktsplats. Trevlig plats för en picknick.

Här har också föreningen Konunga-Stollen en programverksamhet, läs mer på Konunga-Stollens hemsida.