background image
jarnboas-logga

Land uppmärksammar byarnas gemensamma kamp

Tidningen Land har i ett reportage uppmärksammat hur byarna gick samman för att ändra Nora kommuns förslag till ny plan.

Måndag 28 maj kvar det politikermöte om Nora kommuns landsbygd på församlingshemmet i Nora! Läs mer om mötet här i NA Bergslagen. Och vad politikerna tyckte här!  Många järnboåsare var på plats för att höra vad politikerna hade för svar på frågorna som skickats ut och även ställa egna frågor.

Och inför mötet här, NA Bergslagen. Byarna i Nora kommun hade gått ihop och bjudit in alla politiska partier till en frågestund för alla oss som bor på landet i Nora kommun.

Att själv få välja hur man vill bo och verka,  på landet eller i stan, borde vara en självklar rättighet. Men sättet som våra gemensamma resurser fördelas på, gör det svårare att bedriva verksamhet på landsbygden och att välja annat boende än villa, radhus eller lägenhet i tättbebyggt område.

Alla kommuner i Sverige har rätt att göra sina egna planer, men Nora har valt att följa Region Örebro´s uppmaning att koncentrera utvecklingen till utvalda zoner, vilket lämnat stora delar av landsbygden utanför. Hur tänker de göra under kommande mandatperiod för att se till att hela kommunen kan leva?

Program: Politikerna svarar på sju frågor om landsbygden (se nedan). Därefter blir det öppen frågestund för publiken.

Moderator: Terese Bengard, verksamhetschef på Hela Sverige Ska Leva

Byar, föreningar och organisationer som står bakom inbjudan:

Pershyttan, Viker, Ås, Järnboås, Hammarby, Stadra, Grecksåsar, Blexberg, Moshyttan, Born, Striberg, LRF och Naturskyddsföreningen.

 

Här är frågorna som politikerna fått att besvara samt kommentarer kring var och en av dessa:

KOMMUNENS RÄTT TILL SJÄLVSTYRE

Region Örebro uppmanar länets kommuner i den senaste RUS:en att följa regionens utvecklingsstrategi. Vi ser att strategin innehåller både hot och möjligheter för Nora kommuns landsbygder. Centralisering av ny bebyggelse och service anser vi utgöra hot mot landsbygdens fortsatta utveckling.

Kommuner har en lagstadgade rätt till självstyre. 1989 ratificerade Sverige den europeiska konventionen om kommunal självstyrelse, som grundar sig på att ett decentraliserat beslutsfattande anses vara en nödvändig grund för demokratin.

Källa:

SKL: https://skl.se/download/18.375fc90414642bd5f8a5396b/1402492469892/Europakonventionen-kommunal-sj%C3%A4lvstyre.pdf

Fråga 1:

I vilken grad kommer ditt parti att hävda kommunens rätt att självständigt styra utvecklingen för att tillvarata landsbygdens intressen, till exempel i förhållande till de delar av regionens utvecklingsstrategi som missgynnar landsbygderna i Nora Kommun?

Fråga 2:

Hur vill du agera genom ditt parti när svenska staten undandrar viktig service från landsbygden: nedsläckning av gatubelysning, lämnat ansvar för landsbygdens vägar, försämrad postutdelning, slopad fast telefoni utan fullgod ersättning osv?

KOMMUNENS ANSVAR FÖR ALLA SINA MEDBORGARE

Ibland talar man om att 60% av kommunens innevånare bor i  och i närheten av Nora Stad, medan endast 40% bor på landsbygden, och att detta motiverar en undandragning av viktiga samhällsfunktioner. Vi kan kalla det ”majoritetsargumentet”. Skulle vi tillämpa samma sätt att tänka på andra grupper, exempelvis rörelsehindrade eller icke svensktalande, skulle samma argument inte alls fungera.

Tätorten och den glest befolkade bygden har olika förutsättningar och innebär olika utmaningar. Jämlik service kan därför vara svår att uppnå, men jämställd service borde vara självklart. Med kreativitet och engagemang kan man få livet på landsbygden att fungera, men då måste man tänka i nya banor.

Fråga 3:

Vill ditt parti satsa på att utveckla även de lantliga kommundelarna, eller vill ni fortsätta att koncentrera satsningarna till utvecklingsområdena som är utpekade i översiktsplanen?

Fråga 4:

Den nya översiktsplanen med sina utvecklingsområden har skapat en känsla av ”vi och dom” hos många av Noras landsbygdsbor. Detta riskerar att skapa splittring i kommunen. Hur vill ditt parti återskapa sammanhållningen och känslan av att Nora är en kommun för alla?

Fråga 5:

Hur kommer ditt parti under kommande mandatperiod att särskilt verka för en ökad inflyttning till Nora kommuns landsbygder?

RÄTTEN ATT VÄLJA LIVSSTIL

Det kommer alltid att finnas människor som väljer bort livet i tätort, som väljer att bo en period av sitt liv på landet, eller kanske hela livet. Idag ser vi en toppstyrning av kommuninnevånarnas livsval genom hur man fördelar våra gemensamma resurser. De landsbygdsanknutna livsstilarna missgynnas. Vi anser att summan av enskilda människors livsval skall forma var och hur samhällen utvecklas, inte politiker och tjänstemän.

Vi anser att, som medborgare skall man ha rätt att välja mellan en mångfald av livsstilar, inte bara radhus, villa eller lägenhet i tättbebyggda, av politikerna utpekade utvecklingsområden. Valfriheten skall också stödjas aktivt – inte försvåras, av våra förtroendevalda eller kommunens anställda tjänstemän. Vi menar att detta borde vara en av de mest fundamentala rättigheter för alla innevånare i en kommun!

Fråga 6:

Hur ställer sig ditt parti till att aktivt stödja en mångfald av möjliga livsstilsval inom Nora Kommun, utöver de utpekade utvecklingsområdena? Ge exempel på hur det skulle kunna göras om ert parti vinner valet.

DIALOG OCH SAMARBETE

Fördelar och nackdelar med att bo i tätort respektive på landsbygden ser olika ut, men inget borde vara sämre än det andra. En uppriktig dialog mellan politiker och tjänstemän och landsbygdens innevånare skulle kunna leda till svar på frågor som: vilka bekvämligheter kan man avstå som landsbygdsbo till förmån för att få njuta av att bo närmre naturen, och vilken grundläggande service skall man kunna kräva? Hur skulle dessa lösningar kunna se ut?

Landsbygdsbon sitter på kunskap och kompetens om lantlivets villkor. Lösningar som fungerar i en tätort fungerar kanske inte på landet. Med proaktivitet, kreativitet och samarbete kan vi hitta framtidens lösningar för landsbygden.

Fråga 7:

Hur ser ditt parti att en dialog mellan kommunledning; politiker och tjänstemän och kommuninnevånare på landsbygden, kan förbättras för att gynna landsbygdens utveckling under kommande mandatperiod?
Det händer i Järnboås

26 sep 17:00 Stickcafé i Järnboås församlingshem
26 sep 19:00 Järnboås IFs Gympa
29 sep 11:15 Gudstjänst i Nyhyttan
30 sep 9:00 Dammsjödagen
30 sep 10:00 Öppet arkiv
30 sep 14:00 Hemmamatch på Järnboås fotbollsplan
30 sep 19:00 Järnboås IFs Gympa
2 okt 19:00 Järnboås IFs Gympa
3 okt 19:00 Järnboås IFs Gympa
6 okt 11:15 Gudstjänst i Nyhyttan
7 okt 11:00 Scouter
7 okt 19:00 Järnboås IFs Gympa
9 okt 19:00 Järnboås IFs Gympa
10 okt 17:00 Stickcafé i Järnboås församlingshem
10 okt 19:00 Järnboås IFs Gympa